ระบบติดตามการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
(BMA Solid Waste Fees 4.0)
พัฒนาโดย: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2222 8854 หมายเลขภายใน: 1531, 1532
ข้อมูลโดย: สำนักงานเขต สำนักผังเมือง และ สำนักสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561