แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อกรอบแนวความคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมืองกรุงเทพมหานคร

 o ข้อมูลพื้นฐานของผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
เพศ
อายุ
ภูมิลำเนา
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ผังภาพที่ 1 ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมคนกรุงเทพ   pdf

   
  คำอธิบายผังภาพที่ 1
    ปัญหาของสังคมคนกรุงเทพได้ถูกระบุไว้เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
    1.ด้านสังคม ที่อยู่อาศัยและความยากจน
    ครอบคลุมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ  การศึกษาวัฒนธรรม  ที่อยู่อาศัย ความยากจน (ฐานะทาง
  เศรษฐกิจระดับบุคคลและครัวเรือน) และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    2.ด้านสิ่งแวดล้อม
     ครอบคลุมประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเมืองทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
  สร้างขึ้น เช่น สวนสาธารณะ การจัดการน้ำ เป็นต้น
    3.ด้านเศรษฐกิจ
    ครอบคลุมประเด็นปัญหาในระดับเมือง หรือโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมือง
    4.ด้านการบริหารจัดการ
    พิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
1.ท่านคิดว่า ประเด็นปัญหาที่ระบุในผังภาพที่ 1 จำแนกเป็น 4 ด้าน ครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมคนกรุงเทพครบถ้วนแล้ว

 

2.ท่านคิดว่ามีสภาพปัญหาที่ควรเพิ่มเติมในแต่ละประเด็นจากที่ปรากฎในผังภาพที่ 1 กรุณาระบุ
2.1 ด้านสังคม ที่อยู่อาศัยและความยากจน
   2.1.1
   2.1.2
     
2.2 ด้านสิ่งแวดล้อม
   2.2.1
   2.2.2
     
2.3 ด้านเศรษฐกิจ
   2.2.1
   2.2.2
     
2.4 ด้านการบริหารจัดการ
   2.2.1
   2.2.2

ผังภาพที่ 2 เป้าหมายการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ที่อยู่อาศัยและความยากจน   pdf

C:\Documents and Settings\BMA\Desktop\กรุงเทพเมืองแห่งสุขภาพ\new mind map\การพัฒนาด้านสังคม.jpeg

   
  คำอธิบายผังภาพที่ 2
    1.เป้าหมายการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ที่อยู่อาศัยและความยากจน มี 6 เป้าหมาย (แสดงด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินในผังภาพ)
    2.เพื่อที่จะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถบรรลุ 6 เป้าหมายดังกล่าว  ในแต่ละเป้าหมายได้กำหนดสิ่งที่จะต้องดำเนินการไว้
  โดยจำแนกตามระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้
      ระยะสั้น   หมายถึง สิ่งที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2553          (แสดงด้วยตัวอักษรสีแดงในผังภาพ)
      ระยะยาว  หมายถึง สิ่งที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2554-2556 (แสดงด้วยตัวอักษรสีดำในผังภาพ)
       
1.ท่านคิดว่า เป้าหมายการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมฯ 6 เป้าหมาย มีความครบถ้วนแล้ว

 

2.ท่านคิดว่า เป้าหมายการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมฯที่ควรปรับปรุงแก้ไข(เพิ่มเติม ตัดลดหรือ ปรับเปลี่ยน)
เป้าหมายการพัฒนา
 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนา
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
เป้าหมายการพัฒนาี่
 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนา
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
3.ท่านคิดว่า สิ่งที่ต้องดำเนินการที่ระบุไว้ในแต่ละเป้าหมายการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมฯ ที่ 1 – 6 มีความครบถ้วนแล้ว

 

4.กรณีที่ท่านคิดว่า ควรเพิ่มเติม ตัดลด หรือ ปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ต้องดำเนินการในเป้าหมายการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมฯ กรุณาระบุ
   4.1 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 คนกรุงเทพมีสุขภาพดี เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
   4.2 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 กรุงเทพมหานครมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพฯ เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
  4.3 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเมือง เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
   4.4 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 กรุงเทพมหานครมีการจัดการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
   4.5 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 5 ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพพื้นฐาน เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
  4.6 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 6 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ปลอดภัย เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     

ผังภาพที่ 3 เป้าหมายการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมือง   pdf

 

C:\Documents and Settings\BMA\Desktop\กรุงเทพเมืองแห่งสุขภาพ\new mind map\การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม.jpeg

 

   
  คำอธิบายผังภาพที่ 3
    1.เป้าหมายกการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มี 6 เป้าหมาย (แสดงด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินในผังภาพ)
    2.เพื่อที่จะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถบรรลุ 6 เป้าหมายดังกล่าว  ในแต่ละเป้าหมายได้กำหนดสิ่งที่จะต้องดำเนินการไว้
  โดยจำแนกตามระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้
      ระยะสั้น   หมายถึง สิ่งที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2553          (แสดงด้วยตัวอักษรสีแดงในผังภาพ)
      ระยะยาว  หมายถึง สิ่งที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2554-2556 (แสดงด้วยตัวอักษรสีดำในผังภาพ)
       
 
1.ท่านคิดว่า เป้าหมายการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 6 เป้าหมาย มีความครบถ้วนแล้ว

 

2.ท่านคิดว่า เป้าหมายการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ควรปรับปรุงแก้ไข(เพิ่มเติม ตัดลดหรือ ปรับเปลี่ยน)่
เป้าหมายการพัฒนา
 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนา
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
เป้าหมายการพัฒนา
 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนา
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
3.ท่านคิดว่า สิ่งที่ต้องดำเนินการที่ระบุไว้ในแต่ละเป้าหมายการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ 1 – 6 มีความครบถ้วนแล้ว

 

4.กรณีที่ท่านคิดว่า ควรเพิ่มเติม ตัดลด หรือ ปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ต้องดำเนินการในเป้าหมายการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กรุณาระบุ
 
   4.1 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
   4.2 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 น้ำในคลองสายต่าง ๆ และแม่น้ำเจ้าพระยามีคุณภาพดีขึ้น
  เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
  4.3 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการมูลฝอย ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
   4.4 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 เพิ่มทางเลือกในการเดินทางและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนฯ
เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
   4.5 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 5 ปริมาณฝุ่นละอองและเสียงฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
  4.6 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 6 พื้นที่สีเขียวเพียงพอกับความต้องการของประชาชนฯ
  เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ

ผังภาพที่ 4 เป้าหมายการพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมือง  pdf

 

C:\Documents and Settings\BMA\Desktop\กรุงเทพเมืองแห่งสุขภาพ\new mind map\การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ.jpeg

 

   
  คำอธิบายผังภาพที่ 4
    1.เป้าหมายการพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มี 4 เป้าหมาย (แสดงด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินในผังภาพ)
    2.เพื่อที่จะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถบรรลุ 4 เป้าหมายดังกล่าว  ในแต่ละเป้าหมายได้กำหนดสิ่งที่จะต้องดำเนินการไว้
  โดยจำแนกตามระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้
      ระยะสั้น   หมายถึง สิ่งที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2553          (แสดงด้วยตัวอักษรสีแดงในผังภาพ)
      ระยะยาว  หมายถึง สิ่งที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2554-2556 (แสดงด้วยตัวอักษรสีดำในผังภาพ)
       

1.ท่านคิดว่า เป้าหมายการพัฒนาด้านเศรษกิจ 4 เป้าหมาย มีความครบถ้วนแล้ว

 

2.ท่านคิดว่า เป้าหมายการพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ควรปรับปรุงแก้ไข(เพิ่มเติม ตัดลดหรือ ปรับเปลี่ยน)

เป้าหมายการพัฒนา
 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาี่
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
เป้าหมายการพัฒนา
 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาี่
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
3.ท่านคิดว่า สิ่งที่ต้องดำเนินการที่ระบุไว้ในแต่ละเป้าหมายกาการพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ 1 – 4 มีความครบถ้วนแล้ว

 

4.กรณีที่ท่านคิดว่า ควรเพิ่มเติม ตัดลด หรือ ปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ต้องดำเนินการในเป้าหมายการพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  กรุณาระบุ

   4.1 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 คนกรุงเทพมีโอกาส เข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นฯ
  เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
   4.2 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 การกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนเพิ่มขึ้น
  เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
  4.3 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 การออมเงินภาคครัวเรือน ของคนกรุงเทพเพิ่มขึ้น
  เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
   4.4 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจที่คำนึงถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
  เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     

ผังภาพที่ 5 เป้าหมายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมือง  pdf

 

C:\Documents and Settings\BMA\Desktop\กรุงเทพเมืองแห่งสุขภาพ\new mind map\การพัฒนาด้านบริหารจัดการ.jpeg

 

   
  คำอธิบายผังภาพที่ 5
    1.เป้าหมายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ มี 3 เป้าหมาย (แสดงด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินในผังภาพ)
    2.เพื่อที่จะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถบรรลุ 3 เป้าหมายดังกล่าว  ในแต่ละเป้าหมายได้กำหนดสิ่งที่จะต้องดำเนินการไว้
  โดยจำแนกตามระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้
      ระยะสั้น   หมายถึง สิ่งที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2553          (แสดงด้วยตัวอักษรสีแดงในผังภาพ)
      ระยะยาว  หมายถึง สิ่งที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2554-2556 (แสดงด้วยตัวอักษรสีดำในผังภาพ)
       

1.ท่านคิดว่า เป้าหมายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 3 เป้าหมาย มีความครบถ้วนแล้ว

 

2.ท่านคิดว่า เป้าหมายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ควรปรับปรุงแก้ไข(เพิ่มเติม ตัดลดหรือ ปรับเปลี่ยน)

เป้าหมายการพัฒนาี่
 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนา
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
เป้าหมายการพัฒนาี่
 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนา
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     

3.ท่านคิดว่า สิ่งที่ต้องดำเนินการที่ระบุไว้ในแต่ละเป้าหมายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ 1 – 3 มีความครบถ้วนแล้ว

 

4.กรณีที่ท่านคิดว่า ควรเพิ่มเติม ตัดลด หรือ ปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ต้องดำเนินการในเป้าหมายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  กรุณาระบุ

   4.1 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารมหานคร
เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
   4.2 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพคนเมือง
เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
  4.3 สิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเมือง
เพิ่มเติม ตัดลด เปลี่ยนแปลง
      ระยะสั้น คือ
      ระยะยาว คือ
     
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทำแบบสอบถามความคิดเห็น

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร