ภาษาไทยป.2
(ท.201)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: จันทรา โสมรังสรรค์


วิชาทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย  และสาระด้านวรรณคดี