สถิติจำนวนประชากรและเคหะ

พื้นที่ ประชากร ความหนาแน่น และจำนวนบ้าน