ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปี 2562
โดย ผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning - Wednesday, 13 March 2019, 11:16AM
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปี 2562

http://circular.bangkok.go.th/easinetimage/inetdoc…

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
อบรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ประจำปี ๒๕๖๒

ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม 2562 (หลักสูตร ๓ วัน)