ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning
การฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย ผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning - Monday, 30 October 2017, 10:05AM
 

 

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น จำนวน 3 รุ่น
2. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) จำนวน 2 รุ่น
3.หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 1 รุ่น

 

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning
ตอบ: การฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย ผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning - Monday, 30 October 2017, 10:07AM
 

ยังมีที่ว่างอีกนะคะ....
สำหรับหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) จำนวน 2 รุ่น

เนื้อหาในการอบรมเป็นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการนำเสนอข้อมูลแผนที่ และการประยุกต์ใช้งาน GIS ผ่านระบบ Smart Phone คะ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning
ตอบ: การฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย ผู้ดูแลระบบ GIS e-Learning - Monday, 30 October 2017, 10:08AM
 

เนื้อหาสาระโดยย่อ
เป็นหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยแนะนำวิธีการเข้ามาใช้ทรัพยากรส่วนกลางที่ระบบ BMA GIS ONLINE เพื่อนำไปสร้าง ออกแบบงานด้าน GIS สำหรับการนำเสนอข้อมูลบนแผนที่ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยการฝึกอบรมเป็นการบรรยาย สาธิตการใช้งาน และการฝึกภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้
1. แนวคิดและนโยบายการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
2. องค์ประกอบและการใช้งานระบบ BMA GIS ONLINE
3. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับการวิเคราะห์ และการบริหารจัดการงานของกรุงเทพมหานคร
4. เรียนรู้การใช้คำสั่งและเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานบนโปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
5. การพัฒนาระบบผ่าน Web Application ขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอข้อมูลแผนที่ และข้อมูลประกอบได้รวมถึงข้อมูลรูปภาพ วีดีโอ หรือเอกสาร