ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Center)

 

ความเป็นมา
                การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)  ในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างมาก โดยจะต้องทำอย่างเป็นระบบและมีความเป็นเอกภาพ   เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งจากแผนกลยุทธ์ในการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในกรุงเทพมหานคร(BMA Strategic Plan) ได้กำหนดอย่างชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางด้านระบบ GIS ช่วยติดตาม ดูแลและให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครในการประยุกต์ใช้ระบบ GIS ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในการนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร (คุณหญิงณฐนนท  ทวีสินจึงได้เห็นชอบให้กองสารสนเทศที่ดิน สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร  (ปัจจุบันคือกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล) ทำหน้าที่เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS Center)ในการดูแล ติดตามและให้การสนับสนุนการประยุกต์ใช้ระบบ GIS ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2542
เป็นต้นไป

 

 อำนาจหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ วางแผน จัดการกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถแบ่งหน้าที่ออกได้ 4 ลักษณะ ดังนี้

1. กำหนดแนวทางการประสานงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร

             2. กำหนดรายละเอียดแนวทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และการสนับสนุนทางด้านวิชาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

3.  กำหนดรายละเอียดแนวทางการจัดการข้อมูลด้าน GIS ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

4.  กำหนดรายละเอียดแนวทางการจัดการฝึกอบรมด้าน GIS