เข้าสู่เว็ปเก่า
+Ebook

 

โปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
โปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลพื้นที่สีเขียว/สวนสาธารณะสำคัญตามนโยบายของผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร: 2557-11-12 15:12:19  อ่านรายละเอียด
คูู่มือการใช้งานโปรแกรม Autodesk Infrastructure Studio 2013
โปรแกรม Autodesk Infrastructure Studio 2013 เป็นโปรแกรมที่ใช้นําเสนอระบบงานแผนที่ขึ้นสู่เว็บซึ่งหน้าที่หลักๆ มีดังนี้ 1. เชื่อมต่อฐานข้อมูล (Feature Source connection) โดยผ่าน FDO 2. สร้างชั้นข้อมูล (Layers) จากการเชื่อมต่อข้อมูล แล้วนํามาแสดงผลข้อมูลต่างๆ (Layers Definition) 3. การประกอบชั้นข้อมูลต่างๆ หลายๆชั้นข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงเป็นแผนที่ (Maps) 4. การนําเสนอแผนที่ขึ้นเว็บเพ็จ (Web Layouts) พร้อมด้วยการสร้างปุ่มคําสั่งต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ - การนําเสนอแผนที่ขึ้นเว็บแบบพื้นฐาน (Basic Web Layout) จะแสดงเฉพาะแผนที่ ที่ประกอบขึ้นเท่านั้น - การนําเสนอแผนที่ขึ้นเว็บแบบยึดหยุ่น (Flexible Web Layout) จะสามารถแสดงแผนที่ซ้อนทับกับแผนที่ภายนอกได: 2556-08-29 16:10:05  อ่านรายละเอียด
คู่มือการใช้ Quantum GIS 1.8 เบื้องต้น
Quantum GIS หรือ QGIS เป็นโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนก่งที่มี ประสิทธิภาพในการนำามาใช้ จับดการข้อมูลปริภูมิ(Spatial Data Infrastructure-SDI) จับดอยู่ในกลท่มของซอฟต์แวร์รหบสเปิด (Free and Open Source Software: FOSS) ที่ใช้งานง่าย ลบกษณะการใช้งานเป็นแบบ Graphic User Interface ซก่งสะดวกต่ อการใช้งาน ไม่ว่าจัะ เป็นการเรียกใช้ ข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง การแสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ ตลอดจันสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลและนำาเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบแผนที่ที่สวยงาม: 2556-08-15 15:10:12  อ่านรายละเอียด
การติดตั้ง Postgres
PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวเอล) ชื่อเดิมคือ Postgres (โพสต์เกรส) เป็น DBMS เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ object-relational database management system หรือ (ORDBMS) พัฒนาที่ University of California, Berkeley (มหาวิทยาลัย) เริ่มโครงการโดย Michael Stonebraker เมื่อปี พ.ศ. 2528 ในยุคแรกชื่อของระบบเรียกว่า post-Ingres เนื่องมาจากจากเป็นระบบที่มีวิวัฒนาการมาจากระบบจัดการฐานข้อมูล Ingres คุณสมบัติสำคัญของ PostgreSQL คือการมีคุณสมบัติ ACID ((Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ครบถ้วนโดยสนับสนุน foreign keys, joins, views, triggers, และ stored procedures (หลายภาษา) โดยมีชนิดข้อมูลใน SQL92 และ SQL99 ได้แก่ INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL, และ TIMESTAMP นอกจากนี้ PostgreSQL ยังทำงานในหลายแพลทฟอร์มได้แก่ Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64), และ Windows ลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ PostgreSQL เป็นซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิดใช้ลิขสิทธิ์ BSD ซึ่งหมายถึงผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้ฟรี นอกจากนี้ในปัจจุบัน PostgreSQL ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรใดโดยเฉพาะแต่มีผู้ร่วมพัฒนาจากทั่วโลกทำให้ PostgreSQL มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: 2556-07-10 14:10:49  อ่านรายละเอียด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่
แผนที่เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์ได้นำมาใช้เป็นเครื่องช่วยในการดำเนินกิจการงานต่างๆ ตลอดจนการศึกษาหาความรู้ทั้งในด้านวิชาการและในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน แผนที่นับว่ามีความสำคัญมากในเรื่องการศึกษาสิ่งที่ปรากฏบนแผนที่ จะมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมชาติและสิ่งที่เกิดจากแรงงานของมนุษย์ ลักษณะภูมิประเทศแต่ละชนิด ลมฟ้าอากาศลักษณะของท้องทะเลและแหล่งน้ำ ก็ย่อมจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องต่อไปถึงกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น: 2554-06-09 11:11:54  อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   | 1