ประชากรและความหนาแน่นd

สาธารณภัย

การศึกษา

การบริหารและปกครอง

สาธารณสุข

สวัสดิการสังคม วัฒนธรรมและกีฬา

สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจและการคลัง

พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การคมนาคมและขนส่ง