+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS Online)

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ระดับอาวุโส หรือประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการพิเศษ
2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น หรือมีความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
3. เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม หรือสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาสาระโดยย่อ

เป็นหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยแนะนำวิธีการเข้ามาใช้ทรัพยากรส่วนกลางที่ระบบ BMA GIS ONLINE เพื่อนำไปสร้าง ออกแบบงานด้าน GIS สำหรับการนำเสนอข้อมูลบนแผนที่ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยการฝึกอบรมเป็นการบรรยาย สาธิตการใช้งาน และการฝึกภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้
1. แนวคิดและนโยบายการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
2. องค์ประกอบและการใช้งานระบบ BMA GIS ONLINE
3. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับการวิเคราะห์ และการบริหารจัดการงานของกรุงเทพมหานคร
4. เรียนรู้การใช้คำสั่งและเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานบนโปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
5. การพัฒนาระบบผ่าน Web Application ขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอข้อมูลแผนที่ และข้อมูลประกอบได้รวมถึงข้อมูลรูปภาพ วีดีโอ หรือเอกสาร

หมายเหตุ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด จึงจะได้รับใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
1. ต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม
2. ต้องผ่านการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม โดยมีผลคะแนนเพิ่มขึ้น
 
 
สนใจสมัคร คลิก
 

วันที่ปรับปรุงข่าว : 2560-09-27 07:10:05