ศูนย์กลางส่งเสริมกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และการพักผ่อนหย่อนใจของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด)

ความเป็นมา
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เดิมชื่อสนามกีฬาบางมด สังกัดกองนันทนาการ สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยทำการก่อสร้างในพื้นที่เดิมของสนามกีฬาบางมดโดยใช้ชื่อว่า โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางมด และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียริต (บางมด) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2531 และได้เปลี่ยนเป็น "ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียริต" กองการกีฬา สำนักสวัสดิการสังคมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2541 บนเนื้อที่ 53 ไร่


สถานที่ตั้ง: ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
โทร: 0-2426-2612-14, 0-2426-2267
วันทำการ: วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.  วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00-21.00 น.

ประเภทสมาชิกศูนย์กีฬา รับสมัครเยาวชนชาย - หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
หลักฐานการรับสมัคร

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีอายุ 5 - 15 ปี )
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (กรณีอายุ 15 ปีขึ้นไป )
- ใบรับรองแพทย์ (กรณีสมัครสมาชิกว่ายน้ำ )
อัตรค่าสมัครและค่าธรรมเนียม
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 - 15 ปี ค่าสมัครปีละ 10 บาท
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ค่าสมัครปีละ 40 บาท

กิจกรรมที่ให้บริการในศูนย์
- เทนนิส, ฟุตบอล, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, เสริมสร้างสมรรถภาพ, ตะกร้อ, บาสเกตบอล, ยูโด, แบดมินตัน, เทควันโด, มวย, ลีลาศ
รถประจำทางที่ผ่านสาย
- 25, 71

 


 
 

 

 
 

 

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรีเขตดินแดง 10400